Obchodní podmínky

Podmínky a ujednání.

1. Základní ustanovení a vymezení pojmů 

Tento dokument obsahuje obchodní podmínky upravující užívání licence 

programu Shopping cart by Quick.Cart , výrobce viz http://opensolution.org/

(http://opensolution.org/) a dalších souvisejících služeb s objednávkou a nákupem  na internetové stránce http://www.pronajem-eshopu.com/ (http://www.pronajem-eshopu.com/)

 

Obchodní podmínky upravují a vymezují vztahy mezi prodávajícím-poskytovatelem a jeho 

klienty-kupujícími (dále jen Klient). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním

řádem České republiky.

 

Je-li jedna ze smluvních stran fyzická  osoba, řídí se vztahy neupravené těmito 

obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění.

 

Je-li smluvní stranou podnikatelský subjekt, řídí se vztahy neupravené 

těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

v platném znění. Kupující má možnost seznámit se s Obchodními 

podmínkami před samotným aktem objednání zboží a služeb.

 

Dodavatel - Internetový obchod Dana Barochová

Provozovatel : Dana Barochová internetový obchod

Místo podnikání: Strojírenská 47 Praha 5 Zličín 155 21

Tel.: +420 774312227, 774039244

Email   internetovyobchodpraha@seznam.cz     Web : http://www.pronajem-eshopu.com/

Ičo: 16184432

Dič: CZ5553301061

Registrace pod č.j. ŽIV/00443/05/V/z-1, ev. č. 310013-28958-01

číslo účtu pro bezhotovostní platby     5055311001/5500

Objednávky přes internetový obchod  Provozní doba  24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

 

Klient - uživatel Licence programu  a souvisejících služeb. 

Klientem může být

fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smluvní vztah s Poskytovatelem, 

Smlouvu o dílo a poskytnutí licence (dále jen Smlouva).

 

Smlouva - je dle těchto Obchodních podmínek licenční smlouva uzavřená mezi 

Poskytovatelem a Klientem, přičemž tyto Obchodní podmínky jsou její 

neoddělitelnou součástí.

 

Program  na který je poskytnuta licence k užívání dle těchto Obchodních 

podmínek:

Quit cart - softwarový produkt s licencí viz odkaz http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)

s následující specifikací:

Internetový obchod označený poskytovatelem slouží pro obchodování na 

internetu bez omezení druhu zboží  a jehož vzhled a současné funkce jsou 

zveřejněny na internetových stránkách 

 

Související služby jsou servisem souvisejícím s poskytnutou Licencí 

programu, jako je nasazení a realizace webhosting na serveru poskytovatele a

následná technická podpora klienta.

 

Ceník doplňkových služeb je aktuální stanovená hodnota doplňujících služeb 

související s předmětem smlouvy. Klientovi je poskytován kdykoliv na 

vyžádání a to e-mailem. 

 

Doplňkové služby jsou služby poskytované a realizované na přání klienta , 

jako jsou úpravy celkového vzhledu internetového obchodu a designu nebo v některých realizovatelných 

případech úpravy programu, poradenské služby a specifické servisní služby.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránek jsou 

závazné. 

 

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito 

obchodními podmínkami stejně tak s reklamačním řádem. Je-li kupujícím 

spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží 

dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím 

– spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel 

neprodleně potvrzuje kupujícímu informativním emailem, písemně či 

telefonicky, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou 

smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody

stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

V případě že je součástí objednávky registrace domény .cz, dáváte 

automaticky aktivní souhlas s aktuálními pravidly registrace domén. Tato 

pravidla najdete na webu správce domén CZ.NIC - Pravidla a postupy. 

 

3. Povinnosti poskytovatele

 

Na základě klientem provedené objednávky a její následné úhrady poskytuje 

poskytovatel klientovi uživatelskou licenci programu, a to v v rozsahu daném

těmito obchodními podmínkami a zákonem. Pro plné využití takto poskytnuté 

licence se poskytovatele zavazuje dodat klientovi služby související s 

užíváním, nasazení programu, webhosting a podporu Programu, s následující 

specifikací.

 

Zprovoznění programu obsahuje spuštění programu a jeho zpřístupnění  

klientovi v následujících krocích:

 

1. Zprovoznění programu  webhosting  a internetovou  adresu.

 

2. Vytvoření  e-mailové schránky si zákazník provede sám od poskytovatelů na

internetu.

 

3. Zpřístupnění stránek aplikace klientovi a její administrace přístupnou 

přes internetový prohlížeč

 

4. O dokončení zprovoznění programu a souvisejících služeb je klient 

bezodkladně informován e-mailovou zprávou obsahující všechny výše uvedené 

přístupové informace.

5.Do našeho FTP přístupu nemá klient právo s bezpečnostních důvodů.

4. Licenční a ujednání a podmínky

 

Naleznete na těchto stránkách http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)

 

5. Záruka a odpovědnost za vady

 

Program je  vyhotoven dle nejlepšího vědomí a svědomí a před vlastním 

zprovozněním je důkladně prověřen a otestován. S ohledem na charakter a 

budoucí vývoj internetového prostředí však nelze zaručit jeho naprostou a 

trvalou bezchybnost. 

 

Proto je na prokázané a významné programové nedostatky poskytována záruka v 

délce 24 měsíců od pronájmu podlicence  a po celou dobu pronájmu. Během této

doby bude případná prokázaná a dostatečně zdokumentovaná programová chyba 

bezodkladně poskytovatelem odstraněna. 

 

Chyba v programu dává během uvedené doby držiteli licence také nárok na 

případnou aktualizaci softwaru, je-li k dispozici. Není-li aktualizace k 

dispozici, má nárok držitel licence na její odstranění.

 

Funkce, které nejsou v programu obsaženy a klient je od poskytovatele 

požaduje, nejsou chybou, pokud nebyly poskytovatelem písemně přislíbeny. 

Další záruky jsou tímto vyloučeny, není-li to v rozporu se zákonnými 

ustanoveními.

 

Poskytovatel je odpovědný za pravidelný rozvoj programu pokud není smlouvou 

stanovenou jinak, přitom další úpravy obsahu nebo vzhledu na míru mohou být 

zpoplatněny.

 

Poskytovatel je odpovědný za odstraňování chyb programu nahlášených klientem

na uživatelském na e-mail  pronajemeshopu@seznam.cz.

 

Poskytovatel odpovídá za korektní funkčnost a běh aplikace a její 

dostupnosti v prostředí internetu, kromě případů uvedených níže. 

Provozovatel není oprávněn bez přímého vyžádání klienta nahlížet do dat nebo

upravovat data umístěná v aplikaci.

 

Poskytovatel bude zproštěn zodpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 

smluvních závazků, pokud k tomu došlo v důsledku zásahu klienta, třetí osoby

nebo vyšší moci. 

 

Za vyšší moc jsou považovány okolnosti, vzniklé po uzavření smlouvy v 

důsledku nepředvídaných a neodvratných událostí mimořádné povahy. Za zásah 

třetí osoby jsou považovány okolnosti v důsledku nepředvídatelných zásahů či

událostí způsobených „na cestě“, tedy u poskytovatelů dalších prostředků 

zajišťujících dostupnost služeb sjednaných ve smlouvě.

 

Poskytovatel  neodpovídá za závady, škody a ztrátu či poškození dat vzniklé 

v důsledku nesprávné obsluhy správcem systému klienta nebo v důsledku 

napadení aplikace třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů 

obvyklých při provozu softwarové aplikace na internetu, za přerušení 

poskytování služeb způsobené zásahem vyšší moci, selhání dodávky elektrické 

energie, v případě poruchy na zařízení, výpadku internetového připojení 

způsobeném poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou.

 

Poskytovatel stejně tak neodpovídá za klientovo případné porušení autorských

práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv 

chráněnými českými zákony, které by klient způsobil provozem své prezentace.

 

Poskytovatel neodpovídá ani za funkčnost či nefunkčnost sjednaných a 

poskytovaných služeb v případě změny technického kontaktu, DNS serveru, 

nastavení přidružených DNS záznamů domény klientem nebo spravuje-li klient 

své doménové jméno vlastními silami či prostřednictvím jiného subjektu. 

Nefunkčnost sjednaných služeb klientovi, pokud je způsobená výše uvedenými 

důvody, nemá vliv na sjednanou úhradu služeb klientem.

 

Poskytovatel má právo krátkodobě na maximálně 24 hodin omezit či přerušit 

poskytování služeb z důvodu nutné údržby hardwarových či softwarových 

prostředků nebo z důvodu aktualizace

 

Je-li to možné, informuje poskytovatel klienta o provádění uvedených 

činností s dostatečným předstihem. Klientovi nevzniká v tomto případě právo 

na reklamaci nebo odstoupení od smlouvy.

 

V případě, že klientovi vznikne jakákoliv škoda či ztráta v důsledku 

porušení povinnosti poskytovatele při poskytování aplikace nebo služeb 

souvisejících, nahradí poskytovatel klientovi škodu do výše, kterou mohl 

předvídat v souladu s ustanovením §379 obchodního zákoníku, přičemž tato 

předvídatelná škoda nepřekročí cenu poskytovaného dvouměsíčního plnění.

 

6. Odpovědnost uživatele a klienta 

 

Klient je zodpovědný za obsah a data zveřejněná a umístěná v poskytnutém 

webprostoru, stejně tak za data a informace přenášené pomocí všech portů a 

výstupů (např.: FTP, Mail).

 

Klient má plnou odpovědnost za zákonné nakládání s osobními daty uživatelů 

prezentace a zákazníků obchodu vytvořeném aplikací 

 

Klient se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno poskytovatele, nebude 

se pokoušet pronikat do klientských účtů a poskytnutých služeb ostatních 

klientů.

 

Klient se zavazuje nevkládat a neumisťovat v rámci své prezentace a 

dostupných datových úložištích (FTP, mail) zvláště odcizené programy, 

dětskou pornografii, citlivá data a informace obchodní povahy, ohrožující 

bezpečnost státu, výchovu mládeže, nebo propagující násilí v přímé i 

zprostředkované formě. Klient není oprávněný používat funkcí a služeb 

aplikace, emailu a dalších výstupů k šíření SPAM-u a nebezpečného obsahu, 

jenž by mohl potenciální příjemce obtěžovat či mravně a psychicky 

poškozovat.Je zákázáno odesílat přes náš smtp server hromadné emaily a 

reklamní nabídky, pokud k tomu dojde bude Váš eshop odstaven.

 

Klient je zodpovědný za veškeré skripty a další aplikace umístěné a 

provozované na jemu vyhrazeném webprostoru. Nadměrné zatěžování svěřených 

služeb a prostředků především nefunkčními, pomalými či jinak nebezpečnými 

skripty je zakázáno a může být po dohodě s klientem omezeno poskytovatelem.

 

Je přísně zakázaný provoz skriptů a programů, které mohou přímo i nepřímo 

poškozovat jiné klienty, poskytovatele nebo samotný provoz souvisejícího 

internetového prostředí a jeho uživatele.

 

7. Klientská podpora

 

Poskytovatel se zavazuje zabezpečit podporu k užívání aplikace a sjednaných 

souvisejích služeb. Podporou se rozumí součinnost a nápomoc v souvislosti s 

programem, zejména jeho obsluhou a používáním či řešením problémů. 

Poskytovatel není povinný poskytovat podporu k programům či prostředkům a 

aplikacím jakkoliv souvisejících s přístupem ke službám a užíváním (např.

nastavení emailového klienta, obsluha PC, notebooku, atp.).

 

Ke klientské podpoře slouží klientovi, zejména a v první řadě emailová 

komunikace a telefonická komunikace výše uvedená. Emailový či telefonický 

kontakt je určen pro informace a obecné dotazy, zasílání podkladů, neslouží 

pro technickou podporu a nelze je považovat za autorizované.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

Poskytovatel jako správce osobních údajů je řádně registrovaný na Úřadě pro 

ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 39568. S osobními údaji 

klientů nakládá a uchovává je v souladu s platnými zákony České republiky, 

zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 

znění. Osobní údaje klientů stejně tak uživatelů internetových stránek jsou 

zabezpečeny veškerými dostupnými prostředky proti zneužití. Data jsou 

uchovávána a nejsou sdílena s třetími osobami. Objednávkou kupující 

vyjadřuje souhlas s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, 

telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté 

poskytovateli budou použity pouze pro účely vyřízení objednávky (prodávající

je oprávněn tyto údaje uchovávat jen do odvolání tohoto souhlasu kupujícím) 

a zajištování služeb vymezených smlouvou a nebudou zneužity.

 

Zejména nebudou poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a 

budou chráněny v souladu s předpisy České republiky. Klient má právo a 

možnost přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně 

dalších zákonných práv k těmto údajům. Klient má zároveň právo svůj souhlas 

se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět , nebrání-li taková 

výpověď dalšímu poskytování sjednaných služeb.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto obchodní podmínky 

nebo ceny.

Upozornění :

Eshop může být bez jakékoliv náhrady škody odpojen v případě porušení zákona č. 480/2004 Sb šíření spamu.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v 

den odeslání elektronické objednávky. Jejím odesláním kupující bez výhrad 

akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den 

odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu 

objednané Licence programu a doplňkových služeb, není-li v konkrétním 

případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní 

smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto

obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými 

právními úpravami, především Obchodním zákoníkem.